Souhlas se zpracováním osobních údajů

ve smyslu

zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení GDPR”).

 1. Vymezení a definice pojmů

  1. Správcem osobních údajů je Ing. Markéta Rožanská, IČ: 08790825 se sídlem Hradec nad Moravicí 74741, Na Rybníkách 758, (dále jen „Správce“)

   1. Klientem se rozumí pro účely tohoto souhlasu každý, kdo poskytne Správci jakýkoli svůj osobní údaje či údaje. 

  2. Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření Správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení GDPR na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

   1. Za osobní údaj se považují veškeré údaje o identifikovaném nebo identifikovatelném klientovi; identifikovatelným klientem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Zpracování osobních údajů

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat také tito zpracovatelé:

   1. Redbit Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II,
   2. poskytovatel e-mailového klienta, Seznam.cz.

   3. Google, Facebook, LinkedIn, Facebook
   4. Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

   5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 3. Práva a povinnosti Klienta

  1. Klient má právo požadovat informace o rozsahu a účelu zpracování svých osobních údajů.

  2. Klient má právo na požadovat informace o způsobu a době využívání svých osobních údajů.

  3. Klient má právo své osobní údaje měnit a Správce o změnách potřebných osobních údajích bez zbytečného odkladu informovat.

  4. Klient má právo požadovat, aby Správce jeho osobní údaj či údaje vymazal, pokud není Správce povinen tyto údaje dále uchovávat na základě zvláštního zakona.

 4. Práva a povinnost Správce

  1. Správce je povinen na vyžádání Klienta poskytnout úplné informace o způsobu, účelu a rozsahu zpracování osobních údajů Klienta.

  2. Správce se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby nedošlo k jakémukoli zneužití či úniku osobních údajů Klienta.

  3. Správce se zavazuje veškeré osobní údaje co nejšetrněji a v minimální nezbytné míře a jen k účelům, ke kterému mu tyto údaje byly poskytnuty.

  4. Správce je na požádání Klienta povinen jeho osobní údaj či údaje vymazat, pokud není Správce povinen tyto údaje dále uchovávat na základě zvláštního zakona.

 5. Závěrečná ustanovení

  1. Klient prohlašuje, že se celým obsahem tohoto Souhlasu se zpracovnáním osobních údajů seznámil, že mu plně rozumí a bez výhrad s ním souhlasí.