Všeobecné obchodní podmínky

 1.  Definice pojmů a základní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Klientem a Provozovatele vyplývající jim z používání  internetových stránek https://www.doprejtelurovnovahu.cz/ (dále jen "Webové stránky").

  2. Provozovatelem Webových stránek je Ing. Markéta Rožanská, IČ: 08790825,  se sídlem Hradec nad Moravicí 74741, Na Rybníkách 758, (dále jen „Provozovatel“).

  3. Klientem se rozumí pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek každý návštěvník, který jakýmkoli způsobem použije Webové stránky. Dokud Klient neprovede registraci prostřednictvím Webových stránek, považuje se za neregistrovaného.

 2. Práva a povinnosti Klienta a Provozovatele

  1. Klient je oprávněn procházet obsah Webových stránek Provozovatele.

  2. Klient je oprávněn prostřednictvím Webových stránek provést registraci do Členské sekce Webových stránek a po provedení této registrace a uhrazení její ceny je oprávněn užívat pro svoji potřebu její veškerý obsah.

  3. Pokud se Klient nedohodne s Poskytovatelem písemnou formou jinak, není Klient oprávněn obsah Webových stránek jinak, než způsobem uvedeným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

  4. Klient se zavazuje, že při využívání Webových stránek bude dodržovat veškeré právní předpisy platné na území České republiky.

  5. V případě porušení kteréhokoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek má Provozovatel právo omezit jeho pohyb na Webových stránkách, případně mu zamezit k nim přístup.

 3. Registrace do členské sekce

  1. Registrací do členské sekce Webových stránek souhlasí Klient bezvýhradně s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

  2. Přístup do členské sekce Webových stránek bude Klientovi umožněn po zaplacení registračního poplatku dle ceny zveřejněné na Webových stránkách a po zadání pravdivých registračních údajů, kterými jsou jméno, příjmění, popřípadě obchodní firma, e-mailová adresa a heslo.

  3. Registrací dále Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon o ochraně osobních údajů”) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení GDPR”).

 4. On-line kurzy

  1. Klient si může prostřednictvím Webových stránek objednat u Provozovatele vzdělávací on-line kurzy Firma na dálku.

  2. Objednání on-line kurzů se provándí prostřednictvím elektornické objednávky, přičemž elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání onl-ine kurzu na Webové stránky. Odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a bez výhrad souhlasí se všemi jejich ustanovenímiplatnými v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři a souhlasí s jejich zpracováním provozovatelem ve smslu Zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení GDPR.

  3. Tato objednávka musí obsahovat jméno a příjmení Klienta nebo jeho obchodní firmu, adresu trvalého bydliště nebo sídla společnosti, e-mailovou adresu, telefonní číslo, cenu za objednaný kurz (jednorázová platba) nebo za časově omezený přístup ke kurzům (opakovaná platba).

  4. Objednávka se po odeslání považuje za závaznou.

  5. Po odeslání objednávky a uhrazení ceny Klientem zašle Provozovatel klientovi bez zbytečného odkladu fakturu (daňový doklad) na e-mailovou adresu, kterou Klient uvedl v objednávkovém formuláři.

 5. Cena a platba

  1. Aktuální ceník je uveden na Webových stránkách Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny, pokud zjistí, že cena nebyla uvedena správně. V tomto případě musí Provozovatel Klienta o správné ceně informovat a Klient musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud Klient nebude s touto cenou souhlasit, objednávka bude Provozovatelem stornována.

  2. Platbu lze provést on-line platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb ThePay.

  3. Klient může při objedánce zvolit možnost opakované platby, pokud tomu odpovídá povaha on-line kurzu. V takovém případě využívá Poskytovatel k úhradě členského poplatku automatické opakované platby kartou (platobní brána ThePay). Vyplněním objednávkového formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve formumláři  uvedené výši po celou dobu, na kterou byl sjednán. Vyplněním prodejního formuláře dává kupující souhlas, aby tento členský poplatek  automaticky stržen z platební karty Klienta, přes kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání opakovaných plateb.

 6. Osobní semináře a kurzy

  1. Kromě on-line kurzů je možné s prostřednictvím Webových stránek u Provozovatele objednat i produkty, e-booky, osobní seminář nebo kurz, přičemž podmínky objednávky a platby za takovéto produkty, e-booky, kurz nebo seminář jsou stejné jako on-line kurzů v předchozích ustanoveních.

 7. Odstoupení od smlouvy

  1. Odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele nebo Klienta se řídí zákony platnými n území České republiky.

  2. V případě odstoupení od smlouvy je Provozovatel oprávněn naúčtovat Klientovi storno poplatek ve výši 5% z ceny (pokud není uvedeno jinak) a Klient s tímto souhlasí.

 8. Řešení sporů

  1. Veškeré spory vzniklé při užívání Webových stránek se řídí právním řádem České republiky.

  2. K rozhodování sporů vzniklých při používání Webových stránek jsou příslušné obecné soudy České republiky.

  3. Dle § 20n zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů je možné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí, pokud tomu odpovídá povaha sporu.

 9. Závěrečná a přechodná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2022.

  2. Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.

  3. Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zák. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně jinými souvisejícími právními předpisy právního řádu České republiky.

  4. Všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na Internetové stránce https://www.doprejtelurovnovahu.cz, si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv změnit. Pokud tak Provozovatel učiní, informuje o tom Uživatele prostřednictvím Webových stránek.